Ben jij een gematigde moslim? Dan heb ik een vraag…

Peter van Lenth
Volg me

vraag-gematigde-moslims-zijn-tocEr is iets wat mij momenteel bezighoudt en ik ben benieuwd naar het antwoord van de ‘gematigde moslim’. Martien Pennings claimt dat de Islam een onhervormbare moordenaarsideologie is. Het zou onmogelijk zijn voor de aanhangers van de Islam om eenzelfde pacificering van hun geloof teweeg te brengen als de joden en christenen wel is gelukt. De diepere oorzaak zou niet zozeer onwil zijn, maar onmogelijkheid. De Koran en de andere heilige geschriften van de Islam zouden tezeer doordrenkt zijn van woorden die zo’n onderneming onmogelijk maken.

Ik hoor vaak dat ook de andere monotheïstische godsdiensten (christendom en judaïsme) boeken hanteren die doordrenkt zijn van bloederigheid. Frappant genoeg zijn het meestal ongelovigen die dit zeggen. Het is eigenlijk altijd een dooddoener, een manier om een discussie over specifiek islamitisch geweld te beëindigen, want ze bedoelen te zeggen dat alle religies even erg zijn en dat het geen pas heeft om speciaal de Islam zo te bekritiseren. Mijn verweer is dan dat het christendom zich vooral richt op het Nieuwe Testament en dat dit bijbelboek amper geweld bevat. En dat de joden zich beroepen op het Oude Testament, waar inderdaad een heleboel bloederigheid en geweld in beschreven wordt, vooral in de eerste hoofdstukken, maar dat de gelovige Joden er buitengewoon veel tijd en energie in staken om de interpretatie te ontdoen van geweldsverheerlijking. We moeten erkennen dat zowel de christenen als de Joden in de afgelopen eeuwen hun geloof hebben ontdaan van geweldsverheerlijking. In het Oude Testament zijn de geweld bevattende passages voornamelijk beschrijvingen van het destijdse geweld. Dat maakte het voor de gelovige Joden een relatief simpele zaak om hun geloof te ontdoen van geweldsverheerlijking. Het is eerder zo dat ze die eerste verhalen in hun boeken gebruiken om aan te tonen welk geweld een heilloze weg is en dus vooral moet worden vermeden. De Koran daarentegen staat boordevol met instructies tot geweld, met oproepen tot geweld. Het is daarom volgens menig criticus (voorbeelden zijn Martien Pennings, Geert Wilders en Hans Jansen) vrijwel, of geheel, uitgesloten om de geweldsverheerlijking uit de Islam te slopen. Er zouden gewoon teveel geweldverheerlijkende instructies – beter: opdrachten, bevelen – in staan. Hieronder heb ik de lijst opgenomen die ook bij de eerdergenoemde Martien Pennings te vinden is en die hij weer gekopieerd heeft van de site van Koenraad Elst.

Mijn vraag aan gematigde moslims is: Acht u het mogelijk de Koran en de andere heilige geschriften van de Islam dusdanig te (her)interpreteren dat het voor kwaadwillende moslims schier onmogelijk wordt er nog een uitleg aan te geven die leiden kan tot terrorisme en veroveringsgeweld uit naam van de Islam?

Antwoorden van anderen vind ik even niet interessant. De gestelde vraag moet ook al niet worden opgevat als een poging mensen in een of andere val te lokken. Het is een serieus bedoelde vraag.


 “Gij zult geen ongelovige vrouwen trouwen, tenzij zij het geloof aanvaarden. Een gelovige slavin is beter dan een afgodendienares, ook al behaagt deze u. Ook zult gij geen afgodendienaars trouwen, tenzij zij het geloof omhelzen. Een gelovige slaaf is beter dan een ongelovige, ook al bevalt deze u.” [2:221]

“Laat de gelovigen niet de ongelovigen tot vrienden nemen in plaats van de gelovigen.” [3:28]

“Gelovigen ! Maakt u geen vrienden behalve in uw eigen gemeenschap.” [3:118]

“En met degenen die zeggen : ‘Wij zijn christenen’, hebben wij een verbond gesloten maar zij hebben een deel van de maning vergeten. Toen hebben wij tussen hen vijandschap en haat opgewekt tot de Dag der Opstanding.” [5:14] 70)

“O gij gelovigen ! Neemt joden noch christenen als vrienden.” [5:51]

“Gelovigen ! Kiest niet als vriend iemand die het geloof hekelt.” [5:57]

“Gelovigen ! Kiest niet uw vader en uw broers als vrienden als zij het ongeloof boven het geloof verkiezen. Wie hen als vrienden houdt is een boosdoener.” [9:23]

“Niet zult gij bevinden, dat gelovigen in Allah en de Oordeelsdag genegenheid hebben voor de tegenstanders van Allah en Zijn boodschapper, zelfs al waren het hun vaders of zoons of broers of stamgenoten.” [58:22]

“Wij breken met u. Vijandschap en haat zullen tussen ons heersen tot gij gelooft in Allah alleen.” [60:4]

“O gelovigen, verbindt u niet met lieden op wie God vertoornd is. Zij hebben geen hoop voor het latere leven, zoals de gelovigen geen hoop meer hebben voor de begravenen.” [60:13]

“Strijdt op de weg van Allah tegen hen die u bestrijden; en overschrijdt de maat niet, want Allah houdt niet van maat-overschrijders. En doodt hen waar gij hen aantreft, op de plaatsen waaruit zij u verdreven hebben. Het ongeloof is erger dan de doodslag. Bestrijdt hen echter niet nabij het gewijde gebedshuis, zolang zij u daar niet bestrijden, maar als zij u toch bestrijden, doodt hen dan.” [2:190-191]

“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [2:193, herhaald in 8:39]

“O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah.” [3:200]

“Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan.” [4:76]

“Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan.” [4:84]

“Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt.” [4:89]

“Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden.” [5:33]

“Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” [8:12]

“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [8:39, idem als 2:193]

“En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken.” [8:60]

“O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.” [8:65]

“Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.” [9:5]

“Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.” [9:14]

“Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.” [9:29]

“Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah.” [9:41]

“Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan.” [9:73, ook 66:9, zelfde vers als in citaat 29] De “huichelaars” waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, maar weigerachtig waren om effektief zijn djihaad te steunen.

“Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood.” [9:111]

“Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden.” [9:123]

“Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver.” [25:52]
“Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur.” [37:22-23]

“Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien.” [47:4]

“Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander.” [48:29]

“Zij zullen zeggen : ‘Lof zij Allah die Zijn belofte aan ons gestand gedaan heeft en ons de aarde heeft doen beërven, dat wij in het paradijs mogen wonen waar het ons belieft.’ Gezegend is de beloning van de gerechtigen.” [39:74]

“Alle landen behoren toe aan de moslims, want ze behoren toe aan hun God.”
“U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u.” [2:216]

“Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?” [3:142]

“En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd.” [3:157-158]

“Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.” [4:74]

“Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een taktische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis.” [8:15-16]

“Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen.” [9:20]

“Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen.” [9:39]

“Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid.” [9:111]

“De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten.” [49:15]

“Zij die ongelovig zijn (…) Verzegeld heeft God hun harten en over hun gehoor en hun blikken is een sluitdoek. Voor hen is een ontzaglijke bestraffing weggelegd.” [2:6-7]

“In hun (= van degenen die in God zeggen te geloven, maar geen moslim worden) harten is krankheid en God heeft hun krankheid nog vermeerderd en voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren.” [2:10]

“(Indien gij vanwege uw afgoden geen soera kunt doorkrijgen zoals mijn soera’s,) vreest dan het vuur waarvan mensen en stenen (= afgodsbeelden) de brandstof zijn, dat voor de ongelovigen is bereid.” [2:24]

“Maar geen anderen doet hij daarmede (= met duistere gelijkenissen in de Openbaring) dwalen dan de kwaadbedrijvers die de band van God verbreken nadat zij met Hem een verbond gesloten hadden, en die uit elkaar halen wat God geboden heeft te verenigen, en die verderf (= ongeloof) brengen op de aarde. Diegenen zijn de verliezenden.” [2:27]

“Maar zij die ongelovig zijn en Onze tekenen voor leugen verklaren, die zijn de lieden van het vuur en zij zijn daar eeuwig-levend.” [2:39]

6) “Wie iets anders dan de islam tot godsdienst wenst, het zal van hem niet aanvaard worden en hij zal in het hiernamaals de verliezer zijn.” [3:85]

“Indien u een klap treft, dan treft zeker een gelijke klap de vijand. Op die strijddagen geven wij afwisselend geluk aan de mensen, opdat Allah hen kent die geloven, en Zich uit uw midden geloofsgetuigen (= martelaren) neemt – want Allah bemint de onrechtdoeners niet -, en opdat Allah de gelovigen loutert en de ongelovigen vernietigt.” [3:140-141]

“Maar niet is er berouwvolle terugkeer (…) voor hen die sterven terwijl zij ongelovig zijn. Voor hen hebben wij een pijnlijke bestraffing bereid.” [4:18]

“Zij die ongelovig zijn aan Onze tekenen, die zullen Wij branden in een vuur. Telkens wanneer hun huid gebakken is, verwisselen wij ze met een andere huid, opdat zij de bestraffing smaken. Allah is waarlijk geweldig en wijs.” [4:56]

“De ongelovigen, ook al bezaten zij al de schatten van de wereld en nog eens zo veel, om zich daarmee vrij te kopen op de Dag der Opstanding, het zal niet aanvaard worden van hen. Voor hen is er een pijnlijke bestraffing. Zij willen ontkomen aan het vuur, maar zij zullen er niet aan ontkomen. Voor hen is er bestendige bestraffing.” [5:36-37].

“Ongelovig zijn zij die zeggen : God, dat is de messias, de zoon van Maria – terwijl toch de messias gezegd heeft : o Israëlieten, dient God, mijn heer en uw heer. Waarlijk, wie schepselen met Allah associeert, voor hem maakt Allah het paradijs verboden, en hij zal in het hellevuur geworpen worden.” [5:72]

“En als gij eens zaagt, wanneer de engelen de doodsschuld invorderen van de ongelovigen, hoe zij hen slaan op hun gezicht en hun rug: smaakt de bestraffing van het vuur.” [8:50]

“Zoals het was met het geslacht van Farao en met hen die vroeger ongelovig waren aan de tekens van Allah, zodat Allah hen greep om hun boosheden. Allah is krachtig en hevig in kastijding.” [8:52]

“Niet staat het aan de genotengevers (= de polytheïsten) dat zij de bedeoorden Gods omwonen, getuigenis gevend over zichzelf van ongeloof. Hun daden zijn vruchteloos, en in het vuur zijn zij, eeuwig-levend.” [9:17]

“O gelovigen, de afgodendienaars zijn slechts onreinheid.” [9:28]

“Hun (= van de ongelovigen) bestemming is de hel, en een ellendige reis is dat.” [9:73]

“Het is de profeet en de gelovigen niet geoorloofd vergiffenis te vragen voor de afgodendienaren, zelfs al waren dezen verwanten, nadat hun (= de moslims) duidelijk is geworden dat zij (= de ongelovigen) het volk der hel zullen zijn.” [9:113]

“De ongelovigen zullen later (= na de dood) wensen dat zij moslims geweest waren.” [15:2]

“En het oordeel komt nabij. Zie hoe dan de blikken van de ongelovigen uitpuilen : wee ons, wij waren onwetend hierover. Gij en uw afgoden zijt de stenenlaag van de hel, en daarin zult gij terechtkomen.” [21:98-100]

“Voor de ongelovigen worden kleren van vuur gesneden, terwijl over hun hoofd het hellekooksel uitgegoten wordt. Waardoor hun ingewanden en hun huid gesmolten worden. En voor hen zijn er haakstokken van ijzer. Telkens zij in angst daaraan willen ontkomen, worden zij erin teruggebracht en : ‘Smaakt de bestraffing van het vuur !’” [22:19-22]

“Voor de ongelovigen die onze tekenen voor leugens houden, is er een vernederende bestraffing.” [22:57]

“Voor die de Oordeelsdag voor onwaar houden, hebben wij een vuurgloed bereid.” [25:11]

“Zij die voor leugen houden wat gij gezegd hebt, zij zullen het niet kunnen afwenden of hulp vinden. Wie u onrecht doet, die zullen wij een grote bestraffing doen smaken.” [25:17-19]

“De ongelovige is een vijand van Allah.” [25:55]

“En zij die ongelovig zijn aan de tekenen van Allah en aan de ontmoeting met Hem, zij kunnen niet hopen op Mijn barmhartigheid en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” [29:53-55]

“En de ongelovigen worden in scharen naar de hel gedreven (…) het woord van de bestraffing wordt voltrokken aan de ongelovigen.” [39:71-72]

“En aldus is verwezenlijkt het woord van uw Heer over de ongelovigen, dat zij lieden van het vuur zijn.” [40:6]

“En op de dag waarop de ongelovigen aan het vuur worden blootgesteld… zegt Hij : ‘Smaakt dan de bestraffing voor het ongeloof dat gij bedreeft.’” [46:34]

“Hun (= van de ongelovigen) bestemming is de hel, en een ellendige reis is dat.” [66:9; idem als 9:73]

“Wanneer hem Onze tekenen (= de Koranverzen) voorgedragen worden, zegt hij : ‘Dat zijn maar antieke vertelsels’; Wij zullen hem een brandmerk geven op zijn aangezicht.” [68:10-13]

“Grijpt hem (= wie de openbaring afwijst) en boeit hem, en doet hem daarna braden in het hellevuur.” [69:30-37]

“De afdwalers zijn brandhout voor de hel.” [72:14-15]

“De ongelovigen onder het Volk van het Boek (d.i. joden en christenen) en de heidenen zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel. Zij zijn de gemeenste van alle wezens.” [98:6

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Peter van Lenth

Vroeguh was ik hartstikke links en gaf ik op rechts af. Maar ja, de tijden veranderen en ik ben tot nieuwe inzichten gekomen. Welke? Lees mijn artikelen.

0 reacties op Ben jij een gematigde moslim? Dan heb ik een vraag…

 1. richard kamp. zeggen:
  Niet eerder in mijn ondertussen lange leven maakte ik mee hoe gemakkelijk het kennelijk is hetzes te ontketenen.
  Dat wil zeggen, pas vanaf 1993, de moord op Rabin, kreeg ik de anti Palestijnse hetze in de gaten.
  T.a.v. de anti Putin hetze is een lichtpuntje dat velen daar grote vraagtekens bij zetten.
  Maar de anti Islam hetze woekert door, ik zie vrijwel geen nuance.
  Het enige is dan een enkeling die de Drobama moordpartijen ziet, vrijwel niemand heeft door dat tot ongeveer 1500 de Islam het grootste deel van de wereld beheerste, en dat vanaf dat Europa de wereldzeeën ging bevaren dat Europa, en vanaf 1945 de VS,, de wereld ging beheersen.
  Dat anderhalf miljard mensen die overheersing niet meer willen, mij lijkt het begrijpelijk.
  Wat de zaak erger maakt is dat het verzet tegen die overheersing wordt toegeschreven aan de Islam.
  Dat toeschrijven gebeurt op zeer beledigend wijze, vaak is het enige wat arme mensen nog overeind houdt hun eergevoel.
  De Islam speelde geen enkele rol in het verzet in Indochina tegen het westerse kolonialisme.
  Het duurde even voor ik de boeken vond die die intense haat daar verklaarden.
  George Orwell begreep dat al in de dertiger jaren, z’n boek Burmese Days.
  Voor Indochina:
  Paul Bonnecarrère, ´Par le sang versé, La Legion étrangère en Indochine’ , Paris, 1968, 2006
  Voor Algerije:
  Alistair Horne, ‘A savage war of peace, Algeria 1954-1962’, 1972, 2002, New York
  Opvallend is dan dat er geen haatgevoelens blijken bij de Palestijnse Hanan Ashrawi:
  ‘This side of peace’, Hanan Ashrawi, 1995, Simon + Shuster
  • pvanlenth zeggen:

   Richard, ten eerste schrijf je onzin, ten tweede ben je niet de gematigde moslim die nu even aan het woord moet over mijn vraag. Daarom ga ik straks jouw reactie aanpassen of verwijderen.

 2. rikus zeggen:
  Een goede samenvatting en ook een goede vraagstelling. Je zult er alleen geen antwoord op krijgen. Immers ze vinden het minderwaardig om aan een onwetende antwoord te geven.
  Ik weet dat je niet op mijn antwoord zit te wachten, maar na een dag wachten op de gevraagde antwoorden was mijn geduld op.
 3. Arjan Fernhout zeggen:
  Jij hebt wel heel veel woorden nodig om een ‘Have you stopped beating your wife’-blog te maken. Ooit iets gesnapt van argumentatieleer? Waarom heb je gematigde moslims niet gewoon gevraagd om bij het kruisje te tekenen? Deze tweet, aangehaald op een site van gematigde joodse academici vond ik wel aardig:
  – As a random Muslim I’ll apologise for this Paris incident if random white ppl will apologise for imperialism, drone attacks and Iggy Azalea. –
 4. rikus zeggen:
  @pvanlenth op 11 januari 2015 om 20:28
  Ik heb op Marokko nl ook jaren lang een account gehad. Diverse keren een ban gehad. Nu is mijn account verdwenen.
 5. Jan van Eechoud zeggen:
  Zag je teksten op Jalta, Lenth.
  Op antwoord zul je hier kunnen wachten tot je een ons weegt!

  Heb wel je lijstje met soera’s gejat om te kunnen vergelijken.

  Maar blijf aub in de race tegen de tsunami van de islam.

  Mvg, Jan van Eechoud

  • pvanlenth zeggen:

   Ik heb zelfs de Volkskrant geprobeerd bij te schakelen, door hen te vragen er op de opiniepagina iets mee te doen. Nee dus, zelfs geen motivering van de weigering kon eraf. Daarom alsnog om een expliciete motivering gevraagd. Is er nog steeds niet en zal ook niet komen, vermoed ik nu.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *